top of page
Ines1.jpg

嬰幼兒影樓攝影 $2788

**適合4個月至兩歲以下嬰幼兒
 

*90分鐘

*20張專業修圖(自選照片)

*60張數碼相片原檔(基本調色)

*三款造型

*收藏於8G USB

*拍攝後4星期寄出USB
 

bottom of page